Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres Zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej. Studenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Aby dostać się na ten popularny kierunek studiów należy bardzo dobrze zdać egzaminy maturalne z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, a także matematyka. Najlepiej wybrać te przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: chemia, biochemia, podstawy ekonomii i mar­ketingu, zoologia, anatomia zwierząt, embriologia, fizjo­logia, mikrobiologia, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, hodowla, chów i użytkowanie zwierząt, higiena, dobrostan i ochro­na zwierząt, biologia rozrodu zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, organizacja pro­dukcji zwierzęcej.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę:
- w ogrodach zoologicznych,
- w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
- w redakcjach czasopism rolniczych oraz radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
- w gospodarstwach rolnych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->